Wróć do listy porad

Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby bezrobotnej

Zasiłek pogrzebowy po śmierci osoby bezrobotnej

Bezrobocie zawsze było wielkim problemem społecznym i niejednokrotnie dramatem osób, które go doświadczały. I choć obecnie procent osób pozostających formalnie bez pracy jest mniejszy niż jeszcze 5 lat temu - bo wg Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stopa bezrobocia w styczniu 2020 r. wyniosła 5,5% i należy do najniższych w historii po przemianach roku 1989 - to jednak nadal wiele osób boryka się z tym problemem.

Jego skutki dotykają ludzi nie tylko w codzienności, ale także w sytuacjach, które można nazwać granicznymi - jak chociażby śmierć. Status osoby bezrobotnej w takiej sytuacji skutkuje brakiem prawa do zasiłku pogrzebowego dla osób organizujących pogrzeb.

W tym miejscu warto przypomnieć, że zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci osoby, która podlegała ubezpieczeniu społecznemu.

Do tej grupy należą osoby:

  • z ustalonym prawem do emerytury lub renty
  • z ustalonym prawem do emerytury pomostowej,
  • osoby ubezpieczone z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.  

Zasiłek pogrzebowy można też otrzymać po śmierci osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

zasiłek po śmierci osoby bezrobotnej

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również po śmierci nieubezpieczonego członka rodziny osoby ubezpieczonej - w tym rencisty i emeryta. Wg zapisu Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 77. 2., wspomnianymi członkami rodziny są:

  • małżonek (dotyczy to też wdowców)
  • krewni wstępni - tj. rodzice, ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające
  • krewni zstępni czyli dzieci własne, dzieci drugiego małżonka, dzieci przysposobione i dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej, jak również przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności oraz inne dzieci.

Za członków rodziny, po śmierci których przysługuje zasiłek pogrzebowy, należą także:

  • rodzeństwo
  • dziadkowie
  • wnuki oraz osoby, nad którymi została ustanowiona opieka prawna.

Oznacza to, że nawet jeśli zmarły nie był ubezpieczony, nie posiadał prawa do emerytury lub renty, jak również nie spełniał warunków do przyznania tych świadczeń, ale był członkiem rodziny osoby ubezpieczonej na zasadach wspomnianych w Art. 77. 2 - zasiłek pogrzebowy może zostać wypłacony ubezpieczonemu członkowi rodziny, który ponosi koszty pogrzebu. Aby jednak zasiłek pogrzebowy w takim wypadku został wypłacony należy zwrócić się do ZUS przed upływem 12 miesięcy od dnia śmierci danej osoby i przedłożyć odpowiedni wniosek (z reguły na formularzu Z-12).

Jeśli osoba zmarła bezrobotna nie spełniała warunków pokrewieństwa uprawniających członków jej rodziny do uzyskania zasiłku pogrzebowego, osoby organizujące pogrzeb mogą zwrócić się o pomoc do MOPR-u o refundację kosztów pochówku. W takim przypadku rodzina zmarłego powinna w sposób ustny lub pisemny złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres zameldowania zmarłego o przygotowanie pogrzebu na koszt gminy. Do wniosku powinien być załączony odpis skrócony aktu zgonu oraz zaświadczenia dotyczące braku uprawnień zmarłego oraz członków jego rodziny do zasiłku pogrzebowego. W takim przypadku należy też pamiętać, że w celach weryfikacyjnych Ośrodek Pomocy Społecznej ma prawo wymagać od rodziny załączenia do wniosku dołączenia dokumentów potwierdzających trudną sytuację życiową oraz materialną zarówno Zmarłego, jak i jego rodziny.


Zobacz również: 🡆 Pogrzeb na morzu

Zakłady pogrzebowe z innych miast w Polsce: