wróć

Winda pogrzebowa nie tylko za gotówkę - przykłady wsparcia finansowego

Winda pogrzebowa nie tylko za gotówkę - przykłady wsparcia finansowego

Coraz więcej zakładów pogrzebowych decyduje się na zakup windy do opuszczania trumien. Większe przedsiębiorstwa mają po trzy, a nawet cztery urządzenia. Z kolei właściciele małych i średnich firm często odkładają decyzję o zakupie amerykańskiej windy grawitacyjnej ze względu na stosunkowo wysokie koszty początkowe lub wybierają tańsze, gorsze zamienniki. Te z kolei bywają awaryjne i drogie w eksploatacji. Istnieją jednak różne możliwości uzyskania dofinansowania. Warto o nich wiedzieć i, oczywiście, z nich korzystać. Inwestycja w najwyższej klasy urządzenie w dłuższej perspektywie z pewnością się opłaci.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

W ramach programu dofinansowania Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs. Wybierane są w nim projekty, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, a także zredukowanie niekorzystnego działania czynników ryzyka.

Dofinansowaniu podlegają działania mieszczące się w kilku obszarach. Jednym z nich jest sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego. Winda pogrzebowa jest właśnie takim urządzeniem. Jej  działanie opiera się na prawie powszechnego ciążenia, nazywanym powszechnie siłą grawitacji. Urządzenie umożliwia więc bezproblemowe opuszczenie nawet bardzo ciężkiej trumny (udźwig najlepszych modeli sięga nawet 450 kg). Dzięki temu obsługa windy nie naraża pracowników zakładu pogrzebowego na niepotrzebny wysiłek fizyczny i przeciążenia kręgosłupa tak, jak ma to miejsce przy pochówku z użyciem lin czy pasów.

Do konkursu może przystąpić wnioskodawca, który spełnia szereg warunków - np. nie zalega z opłacaniem podatków czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie znajduje się w stanie upadłości i nie ubiegał się o dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania. Wnioski należy złożyć we wskazanym terminie (w ubiegłym roku był to czas między 15 lipca a 16 sierpnia), zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej oraz dołączyć wymagane załączniki, np. dokument rejestrowy, ocenę obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego czy ofertę handlową zawierającą m.in. dane dostawcy, parametry techniczne urządzenia, warunki gwarancji i serwisu.

Szczegółowe dokumenty, jak: regulamin konkursu, wzór wniosku o dofinansowanie, instrukcja wypełniania, dostępne są na stronie: bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy .

 

Powiatowy Urząd Pracy

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w postaci zakupu windy pogrzebowej stanowi pomoc finansową udzielaną w związku ze stworzeniem lub przystosowaniem stanowiska pracy i zatrudnieniem na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego.

Aby otrzymać dofinansowanie, właściciel zakładu musi spełnić określone warunki, np. prowadzić działalność gospodarczą od co najmniej sześciu miesięcy, nie zalegać z wypłacaniem wynagrodzeń i opłacaniem składek oraz złożyć kompletny wniosek. Najważniejszą kwestią jest zobowiązanie się do zatrudnienia na wyposażonym stanowisku skierowanego przez urząd bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy na co najmniej 24 miesiące.

W celu uzyskania refundacji w pierwszej kolejności trzeba złożyć odpowiedni wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę firmy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, podpisuje się umowę z urzędem, która określa warunki refundacji. Następnie zakład kupuje urządzenie i dopiero na końcu zatrudnia skierowaną osobę.

Refundację otrzymuje się po przedłożeniu udokumentowanych kosztów poniesionych od momentu zawarcia umowy do dnia zatrudnienia bezrobotnego, już po zatrudnieniu tej osoby i ewentualnym spełnieniu innych warunków wynikających z umowy.

Otrzymane środki można przeznaczyć w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii. Winda pogrzebowa doskonale wpisuje się w te zalecenia.

Powiatowy Urząd Pracy zwraca koszty w wysokości określonej w umowie, nieprzekraczającej jednak 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Więcej informacji: zielonalinia.gov.pl/Refundacja-kosztow-wyposazenia-lub-doposazenia-stanowiska-pracy-32215

 

winda pogrzebowa grawitacyjna

 

Fundusze Europejskie

Zakłady pogrzebowe, które planują zakupić windę do opuszczania trumien, mogą też skorzystać z Funduszy Europejskich. Warto przede wszystkim przyjrzeć się programom takim jak: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia czy też programom regionalnym w danym województwie. Te ostatnie są bardzo różne, a co za tym idzie różne są warunki udziału, terminy składania wniosków czy proponowane kwoty dofinansowania. Należy pamiętać o tym, że z reguły największe wsparcie otrzymują małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki finansowe w ramach Funduszy Europejskich są dostępne przede wszystkim w formie pożyczek. Często są one jednak łatwiej dostępne niż te oferowane w banku, a co najważniejsze są dawane na bardziej preferencyjnych warunkach (korzystniejsze warunki spłaty). Jeśli mimo to właściciel zakładu pogrzebowego zdecyduje się na pożyczkę bezpośrednio z banku, może skorzystać z poręczenia (gwarancji spłaty), jakie dają Fundusze Europejskie w imieniu przedsiębiorcy.

Właściciele zakładów mieszczących się na wsi mogą ponadto zainteresować się Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie uzyskuje się w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach.

Więcej informacji: funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Europejski Fundusz Leasingowy

Myśląc o leasingu, pierwszą rzeczą, jaka zwykle przychodzi do głowy, jest samochód. Natomiast w leasing można wziąć też różnego typu maszyny i urządzenia, np. windę pogrzebową. Dzięki rozłożeniu kwoty na wygodne, miesięczne raty na zakup windy mogą sobie pozwolić również te zakłady pogrzebowe, które nie chcą wydawać jednorazowo większej kwoty lub nie mają aktualnie takich możliwości finansowych.

Aby ubiegać się o leasing w Europejskim Funduszu Leasingowym, zakład musi istnieć na rynku co najmniej 6 miesięcy. Zawarcie umowy jest proste i szybkie. Wystarczy złożyć dokumenty rejestrowe firmy, zaświadczenie o numerze REGON i NIP, deklaracje PIT lub CIT dokumentujące dochód za ostatnie 12 miesięcy oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o braku zaległości wobec budżetu. Czas załatwienia formalności to zaledwie 24 godziny. Umowa może być zawarta nie tylko w oddziale EFL, lecz także u klienta. Maksymalny okres leasingu maszyn i urządzeń wynosi 84 miesiące.

Więcej informacji: efl.pl/pl/oferta-leasing/maszyny-i-urzadzenia

winda pogrzebowa amerykańska

To tylko część możliwości wsparcia finansowego dla przedsiębiorców działających na terenie Polski. Warto wziąć pod uwagę nie tylko zwrot kosztów zakupu windy pogrzebowej w pełnej wysokości, lecz także korzystnie oprocentowane pożyczki czy zakup urządzenia na raty. Z różnych form pomocy finansowej mogą skorzystać nowo powstałe firmy - by ubiegać się o wsparcie, zwykle wystarczy zaledwie 6 miesięcy działalności.

Inwestycja w nowoczesne, dobre jakościowo rozwiązania ostatecznie zawsze wychodzi na plus. Pracownicy zakładu mają ułatwione zadanie i unikają niebezpiecznych przeciążeń, a firma się rozwija i staje się konkurencyjna na rynku funeralnym. W przypadku windy pogrzebowej dochodzi też jeszcze jeden, bardzo ważny w tej branży aspekt. Urządzenie jest eksponowane podczas pogrzebu, co ma bezpośredni wpływ na odbiór uroczystości pogrzebowej przez bliskich zmarłego. Wdzięczność rodziny za piękny pogrzeb to wartość bez wątpienia bezcenna.

Więcej informacji związanych z windami pogrzebowymi oraz finansowaniem ich zakupu otrzymają Państwo na stronie internetowej finero.eu

 

Artykuł sponsorowany

Partnerzy

Archiwum aktualności